Izvajanje pouka, preverjanje, ocenjevanje in napredovanje

Individualni pouk
Pouk instrumentov in petja poteka individualno dvakrat tedensko, trajanje pa je v skladu z izobraževalnim programom omejeno na 30 oziroma 45 minut. Za zelo nadarjene in uspešne učence se lahko od 2. razreda dalje organizira dodatni pouk.

Skupinski pouk
Pouk nauka o glasbi, solfeggia, komorne igre in orkestra poteka enkrat tedensko (če ni določeno drugače z letnim delovnim načrtom šole), trajanje pa je v skladu z izobraževalnim programom omejeno na 45, 60 oziroma 90 minut.

Prevejanje znanja, ocenjevanje in napredovanje
Znanje učencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku in nastopih. Pri ocenjevanju učitelji ugotavljajo in upoštevajo stopnjo in kakovost učenčevega znanja, njegovo nadarjenost, delovne navade in prizadevnost, njegove subjektivne in objektivne pogoje za glasbeno šolanje. Učitelj spremlja učenčevo delo skozi vse leto in pri tem upošteva zlasti obseg in kvaliteto predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj, marljivost in uspešnost pri nastopanju. Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo. Ob koncu šolskega leta učenci pisno preverjajo znanje v zaključni nalogi, ki je obvezna. Pri komorni igri in orkestru se pri ocenjevanju upošteva zlasti prizadevnost in rednost učenca. Znanje učencev se ocenjuje s številčnimi ocenami. Učenca med šolskim letom ocenjuje učitelj predmeta, na letnih izpitih pa izpitna komisija.

Letni izpit opravljajo učenci iz instrumenta po 1. obdobju nižje stopnje (če se ta deli ) oz. po zaključku vsakega letnika na nižji in višji stopnji ( velja tudi za predmeta petje in ples).Pri predmetu nauk o glasbi učenci napredujejo, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni. Letni izpit iz solfeggia se opravlja ustno in pisno ob zaključku vsakega letnika. Učenci, ki niso vpisani v GŠ, opravljajo izpit iz instrumenta ali petja ter ustni in pisni izpit iz nauka o glasbi in solfeggia.

Nadpovprečno uspešni učenci lahko na predlog učitelja ali izpitne komisije hitreje napredujejo, ostali pa napredujejo v naslednji letnik, če so pozitivno ocenjeni pri posameznem predmetu po predmetniku. Učenci, ki so ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi oziroma iz solfeggia, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Le tega lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu, oz. le enkrat v istem obdobju ali stopnji. Če ga ne opravi uspešno, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Pri instrumentu, petju in plesu učenec ne opravlja popravnega izpita, pač pa lahko izobraževanje na nižji stopnji podaljša za eno leto, če je ocenjen z oceno nezadostno. Prav tako lahko učenec podaljša šolanje v drugem obdobju nižje stopnje oz. na nižji stopnji, če se ta ne deli, ter na višji stopnji za eno šolsko leto v primeru, da učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt.

(Skupno 1.530 obiskov, današnjih obiskov 1)